x
Professional Experience

•1973-1975:xxxxxRadio Announcer/Program Director for KISA Radio

•1975-1987:xxxxxReporter for KITV Channel 4, news, features and documentaries.
xxxxxxxxx xxxxxxxProducer and Host: Honolulu Marathon, Aloha Week Parade and
xxxxxxx xxxxxxxxxMerrie Monarch Festival

•1983-1987:xxxx News Reporter, “Island Style” feature reporter, and travel reporter
xxxxxxxxxxxxxxxxof Aloha Week Royal Court in London, Brisbane Expo in Australia,
xxxxxxxxxxxxxxxxMarcos/ Philippine coverage in Philippines, Marcos trial in New York,
xxxxxxxxxxxxxxxxand traveled to Japan and China for feature story for KHON TV-2.

•1990-1993: xxx Morning News Anchor, KHON TV-2

•1993 toxxxxxxx President, EMME, Inc., Emme Tomimbang Multi-Media Enterprises,
xto present:xxxxxExecutive Producer, Emme’s Island Moments
xxxxxxxx